KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Teritorinio tvarumo tinklaveika

Kauno r. VVG su trimis partneriais įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Teritorinio tvarumo tinklaveika“.

Projekto partneriai - Druskininkų VVG, Dzūkijos VVG, Panevėžio r. VVG.

Bendra projekto vertė 104 398,04 Eur.

Projekto tikslas – tvarumo ambasadorių tinklaveika.

Uždaviniai:

1. Įgalinti VVG teritorijų kaimo plėtros proceso dalyvių tvarius veiksmus.

Uždaviniui pasiekti suplanuotos veiklos:
* Mokymai ir edukacijos visų partnerių VVG administracijų darbuotojams ir valdybų nariams,
* Tvarumo akademijos renginiai ir Tvaraus kaimo projekto prototipo edukacinės dirbtuvės, 4 vnt.
* nuotoliniai mokymai VVG nariams, 4 vnt.
* 4 konferencijos.
* tvaraus kaimo plano parengimas, 4 vnt.
* tvarios organizacijos įvaizdžio sukūrimo paslaugos, 4 vnt.

2. Antras uždavinys - sukurti teritorinio tvarumo tinklą.

Jam pasiekti suplanuotos veiklos:

* 4 išvažiuojamieji susitikimai nebūtinai tarp partnerių VVG.

* dalyvavimas Tvarumo konferencijoje

* projekto valdymo komiteto posėdis, 1 vnt.

* tvarumo idėjų tinklaveikos sukūrimo paslaugos (FB grupės sukūrimo ir administravimo paslaugos).


Projektas skirtas visiems kaimo gyventojams, bei vietos valdžios institucijų, NVO ir kitų organizacijų, veikiančių jų gyvenamojoje vietovėje, atstovams.


Siekiami rezultatai – plėtojama tvarios veiklos kaime idėja, kaimo plėtros proceso dalyviai įgalinami kurti tvarias veiklas, sukurtas tvarios tinklaveikos tinklas VVG teritorijose. Projekto veiklose dalyvaus daugiau nei 500 dalyvių, jų įgyta patirtis, jeigu jie pasidalins turimomis žiniomis bent dar su vienu žmogumi, jau informacijos sklaida bus 1000 žmonių ir taip bus sukurtas tvarios tinklaveikos tinklas. Iš viso bus suorganizuoti 26 mažesni ir didesni renginiai, suorganizuoti 2 mokymai tvarumo tema. Pridėtinė vertė – išaugęs dalyvių supratimas kodėl reikalinga keisti gyvenimo įpročius į tvarius ir išaugusi motyvacija veikti tvariai. Atsiradę tvarumo ambasadoriai VVG teritorijose, ne mažiau 20.