KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

LEADER idėjų tinklaveika

Kauno r. VVG yra projekto „LEADER idėjų tinklaveika“ partneris.

Pareiškėjas ir projekto koordinatorius – Panevėžio rajono vietos veiklos grupė.
Projekto partneriai: Kauno rajono vietos veiklos grupė, Druskininkų vietos veiklos grupė, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) (Lazdijų r.).
Planuojama projekto vertė: 104,7 tūkst. Eur
Skirta paramos suma (95 proc.): 99,5 tūkst. Eur
Projekto partnerių prisidėjimas (5 proc.): 5,2 tūkst. Eur, (iš jų Panevėžio r. VVG įnašas, Panevėžio r. savivaldybės lėšos– 1 308,69 Eur).
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 18 mėn. (iki 2022-08-31)

Projekto tikslas – skatinti kaimo plėtros dalyvius aktyviau įsitraukti į kaimo plėtros procesus kuriant LEADER idėjų tinklaveiką.

Projektas skirtas visiems kaimo gyventojams, vietos valdžios institucijų, NVO ir kitų organizacijų, veikiančių jų gyvenamojoje vietovėje, atstovams.

Pagrindinės projekto veiklos:

1. Mokymų „Idėjų generavimo specialistų rengimo dirbtuvės“ organizavimas.
Numatoma organizuoti mokymus, kuriuose dalyvaus asmenys, aktyviai veikiantys kaimo plėtros procesuose (VVG darbuotojai, VVG nariai ir (ar) kiti kaimo plėtros dalyviai). Planuojama, kad mokymuose dalyvaus po 4 asmenis iš kiekvienos VVG (projekto koordinatoriaus ir 3 partnerių), iš viso 16 žmonių. Mokymų metu, taikant šiuolaikiškus, modernius interaktyvaus mokymo(si) būdus bus stiprinamas mokymų dalyvių gebėjimas taikyti kūrybiško idėjų generavimo metodus ir įgytas kompetencijas panaudoti padedant vietos bendruomenėms generuoti kūrybiškas, inovatyvias idėjas vietos lygmeniu.

2. Renginių ciklo „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“ organizavimas.
Visų partnerių VVG teritorijose bus organizuojami 24 renginių ciklai „Idėjų laboratorija vietos gyventojams“. Renginių ciklą sudarys 5 renginiai. Planuojama, kad kiekviename renginių cikle dalyvaus apie 12 vietos gyventojų, kaimo plėtros dalyvių. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 6 Panevėžio r. VVG vietos bendruomenes. Renginių metu bus analizuojami bendruomeninių organizacijų poreikiai ir galimybės dalyvauti kaimo plėtros procesuose, nustatomi prioritetai ir generuojamos vietos bendruomenes įgalinančios idėjos. Atskirų vietos bendruomenių idėjų generavimo procesai bus fiksuojami, bus sukurtos vizualizacijos.

3. Bendruomeninio verslo idėjų sklaidos internete platformos „Idėjų bankas“ sukūrimas.
Bus sukaupta, susisteminta ir vizualiai patraukliai internete (svetainėje leadertinklas.lt, pateikiant nuorodas iš projekto koordinatoriaus ir partnerių svetainių) pateikta informacija apie Panevėžio, Kauno, Druskininkų ir Lazdijų rajonų vietos bendruomenių vykdomas veiklas.

4. Nuotolinės konferencijos/forumo organizavimas.

Planuojama organizuoti nuotolinę konferenciją/forumą, kurio metu bus diskutuojama apie naujų idėjų atsiradimo būtinumą, jų vystymą, gyvavimo ciklus, bus pristatomi visų partnerių VVG idėjų laboratorijų rezultatai, vyks diskusijos, darbas grupėse.

TRUMPAI APIE PROJEKTĄ

  • PROJEKTO PAVADINIMAS: Teritorinio bendradarbiavimo projektas „LEADER idėjų tinklaveika“
  • ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS:18 mėn. (iki 2022-08-31)
  • PROJEKTO VERTĖ:104,7 tūkst. Eur
  • PARAMOS SUMA:99,5 tūkst. Eur (95 proc.). Projekto partnerių prisidėjimas (5 proc.): 5,2 tūkst. Eur,
  • FINANSAVIMO ŠALTINIS: Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir LR valstybės biudžeto lėšos

Daugiau informacijos: https://bit.ly/33mqc28