KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno rajono vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategiją

Kauno rajono vietos veiklos grupės atstovaujamos teritorijos vietos plėtros strategija yra parengta siekiant panaudoti ES ir nacionalines paramos lėšas kaimiškų vietovių plėtrai, kartu telkiant kaimo gyventojus ir ugdant jų gebėjimus veikti kartu.


Projekto veiklos:

Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina projektą, kurio pagrindinės veiklos yra skatinti vietos iniciatyvas, stiprinti bendruomenių partnerystę, gerinti kaimo vietovių gyvenimo kokybę, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus, skatinti nevyriausybinių organizacijų, verslo ir kitų sektorių bendradarbiavimą bei tvarumą. Projektas įtraukia skirtingas bendruomenių, verslo, gamtos apsaugos, švietimo ir kultūros sritis.

Projekto tikslai:

  1. Skatinti vietos iniciatyvas ir permainas, įtraukiant į šį procesą įvairių sektorių atstovus.
  2. Gerinti gyvenimo kokybę, parengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją.
  3. Telkti pastangas ekonominei ir socialinei gerovei kelti.
  4. Remti ir skatinti vietos bendruomenių, verslo ir nevyriausybinių organizacijų veiklą.
  5. Bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

Projekto rezultatai:

Projektas siekia sukurti stiprų bendradarbiavimo tinklą, kuris skatina pilietinę savimonę ir sudaro sąlygas nuolatiniam gyvenimo kokybės gerinimui. Misija – įdiegti išmanius sprendimus, skatinant vietos gyventojų ir organizacijų partnerystę, užtikrinant tvarią ir klimatui neutralią regiono plėtrą. Strategija numato skirtingų veiklų įgyvendinimą, atsižvelgiant į vietos poreikius ir tvarumo principus, siekiant pagerinti visuomeninio gyvenimo, kultūros, ekonomikos ir aplinkosaugos aspektus Kauno rajone.


1 dalis 2024-2029 Vietos plėtros strategija

2 dalis 2024-2029 Vietos plėtros strategija(excel)