KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pateikusiems paraiškas

INFORMACIJA APIE KVIETIMO NR. 3 METU UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

2018 m. balandžio 18 d. buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kuriomis remiantis vertinami, įgyvendinami ir kontroliuojami vietos projektai. Naujoje Taisyklių redakcijoje yra pakeitimų, kuriais remiantis lengvėja vietos projektų įgyvendinimas, vertinimas ar kontroliavimas. 2018-05-23 VVG valdybos posėdyje buvo nuspręsta pakeisti kvietimo Nr. 3 VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-8.1. finansavimo sąlygų aprašą. Šiame apraše keičiama nuoroda į aktualią Taisyklių redakciją bei nuorodos į konkrečius Taisyklių punktus, kadangi pasikeitė Taisyklių punktų numeracija.

Finansavimo sąlygų aprašas (nauja redakcija);

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (nauja redakcija)

INFORMACIJA APIE KVIETIMO NR. 3 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. RUGPJŪČIO 21 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS