KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Parengiamoji parama 2024-2029

Projektas "Pasirengimas naujos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui".

1 veikla. VPS rengimas/teikimas 2022 09 - 2023 08

Planuojamos vykdyti projekto veiklos: poreikio tyrimas (anketavimas), statistinės medžiagos rinkimas, viešųjų ryšių veiksmai, susiję su VVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į VPS rengimą ir VVG veiklos bei parengtos VPS viešinimu.

Rengiant VPS bus organizuojami susitikimai su VVG valdybos nariais, nariais, nevyriausybinių organizacijų, atskirais savivaldybės skyrių, verslo, jaunimo atstovais. Susitikimuose bus aptariama VPS kaip dokumentas (jos tikslai, uždaviniai, prioritetai, kaip pasiekti šių tikslų, bus aptariamas VPS įgyvendinimo veiksmų planas), diskutuojama apie VPS misiją, viziją, vertybes, teritorijos išskirtinumą, SSGG analizę.

VPS teikimas planuojamas per 1 metus nuo Žemės ūkio ministerijos Strateginio plano patvirtinimo. Data nėra konkreti, todėl įgyvendinant projektą planuojamas maksimalus terminas.

Vyks VPS vertinimo ir tvirtinimo procesas, kuriame aktyviai dalyvaus VVG, teikdama galimus patikslinimus vertintojams. Vyks paramos sutarties projekto peržiūra.

2 veikla. Pasirengimas įgyvendinti VPS 2023 09 - 2025 08.VVG pasirašius paramos sutartį vykdys pasirengimo įgyvendinti VPS darbus. Planuos VPS įgyvendinimo strategiją, telks komandą, viešins projekto startą, vykdys kitus pasiruošimo darbus.