KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

LEADER vertinimo rezultatų pristatymas

Liepos 1 d. Kauno rajono VVG dalyvavo nuotoliniame tyrimo „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ įtaka skatinant socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę kaimo plėtrą 2014–2020 m.“ rezultatų pristatymo renginyje.

Tyrimą, kuriuo buvo norima nustatyti LEADER metodo suteiktą naudą Lietuvos kaimo vietovėms, Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliko UAB „ESTEP Vilnius“. Tyrimas vykdytas 2021 m. sausio-birželio mėn. Tyrimo metu buvo vykdomos apklausos - WG narių ir administracijos darbuotojų, kurios tikslas įvertinti LEADER metodo ir LEADER principų reikšmę ir įgyvendinimą vietos lygiu, įskaitant LEADER metodo pridėtinę vertę atsižvelgiant į tikslinės grupės (VVG narių, kolegialių VVG valdymo organų narių ir VPS administracijų darbuotojų) nuostatas ir nuomone bei WG administracijos atstovų apklausa, kurios tikslas buvo surinkti faktinius duomenis apie LEADER metodo ir LEADER principų įgyvendinimą bei vietos gyventojų aktyvinimą.

Susitikimo metu buvo pristatoma - vietos projektų indėlis į ES kaimo plėtros politikos prioritetų tikslinių sričių įgyvendinimą, LEADER principų įgyvendinimas vietos lygiu (atvejų studijų rezultatai ir vertinimas visų VVG lygiu), LEADER pridėtinės vertės vertinimo rezultatai bei parengiamoji parama ir priemonės „LEADER programa" įgyvendinimo mechanizmo kūrimas/ tobulinimas. Tyrimo metu analizuoti tik jau baigti 877 (iš 1822 patvirtintų) vietos projektai 2016-2020 m. bei baigti 8 (iš 25 patvirtintų) teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2016-2020 m..

Dėl didelio kiekio VVG ir skirtingų jų strategijų (viso 49), rengiant atvejo studijas pasirinktos ir detaliau analizuotos tik 3 VVG/ VPS (Alytaus r.-Birštono, Kauno r. , Šilutės r.). Atvejo analizėms LEADER metodo įgyvendinimo rezultatyvumui ištirti pasirinkti 7 LEADER principai: teritorinis, "Iš apačios į viršų", partnerystės, inovacijų, integruoto požiūrio, tinklaveikos ir bendradarbiavimo bei vietos finansavimo ir valdymo. Norime pasidžiaugti, kad apibendrinant rezultatus, 2016-2020 m. laikotarpiu Kauno r. VVG LEADER metodą pagal išvardintus principus įgyvendino „gerai“ arba „labai gerai“.

Tyrimą pristatė Neringa Viršilienė, UAB “Estep” vertinimo grupės vadovė ir analitikas Darius Jazepčikas.