KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 16

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS)

priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

Kvietimo dokumentai

Kvietimo tekstas;

Finansavimo sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Europos bendrijos steigimo sutarties 1 priedas

Kombinuotoji nomenklatūra

Pateikiame-Europos-Bendrijos-steigimo-sutarties-I-priedo-ir-kombinuotos-nomenklatūros-naudojimo-instrukciją

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 –2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Kviečiame susipažinti su mokomąja medžiaga Kvietimas Nr. 16 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“


Šiame kvietime paraiškų nebuvo gauta.