KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

26 kvietimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Remiamos veiklos: priemone siekiama gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimo vykdant bendruomeniškas, inovatyvias, įtraukiančias skirtingų kaimų tikslinių grupių atstovus, veiklas. Kaimo vietovėse, kartais net viename kaime yra nemažai viešuosius poreikius atstovaujančių organizacijų, jų gebėjimai ir veiklos patirtis skirtinga. NVO bendruomeniškumo ir partnerystės stiprinimui reikalinga priemonė, kurioje sąveikautų keli vietos bendruomenės subjektai. Tokie projektai galės būti įgyvendinami kelių seniūnijų mastu, jie turės didesnę pridėtinę vertę, nes bus didesnis projekto naudos gavėjų skaičius, mažesni projekto administravimo kaštai, taip pat, bus užtikrintas kokybiškesnis projektų įgyvendinimas, viešinimas ir skaidrumas. Bus ugdoma visos VVG teritorijos bendruomenės žmogiškieji ir instituciniai gebėjimai veikti kartu. Priemonės inovatyvumas pasireiškia siekiu įgyvendinti naują veiklos būdą Kauno rajono VVG teritorijoje - sutelkti ir bendrai naudoti turimus potencialių pareiškėjų ir partnerių išteklius. Galimi įvairūs tematiniai projektai, bendrų renginių susijusių su saugumu, kultūra, sveika gyvensena ir sportu (kūrybinių stovyklų, plenerų, tradicinių švenčių, mugių ir kitų viešųjų renginių) organizavimas. Projektų idėjos gali būti sąveikos tarp vietos bendruomenių, mokyklų, kultūros centrų, savivaldos ar kitų organizacijų, užtikrinimas ir turimų išteklių naudojimas (pvz. mokykla leidžia naudotis patalpomis stovykloms, būrelių veiklai, kuriuos organizuoja bendruomenė, renginiams organizuoti naudojama partnerio turima įranga (garso aparatūra, sceną, transportas ar kita įranga). Priemonė nėra priskiriama prie darbo vietas kuriančių priemonių

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 15 000,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15 000 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto metu įsigyjamos tik paslaugos ir

iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projekto metu įsigyjamas ilgalaikis turtas.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.kaunorvvg.lt, interneto svetainėje www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. balandžio 11 d. 00:00 val. iki 2023 m. gegužės 19 d. 24:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu projektai.krvvg@gmail.com, gautos nurodytu el. paštu.