KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

25 kvietimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kauno r. VVG) kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį:

„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2.

Remiamos veiklos: Šios veiklos srities projektai skirti viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis kaime, sukūrimui arba atnaujinimui. Vietos projektais turi būti siekiama didinti socialinę ir ekonominę kaimo žmonių gerovę, gerinti gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo gyventojų iniciatyvumą. Galimos projektų idėjos: prieigų prie vandens telkinių sutvarkymas ar įrengimas, sporto ir poilsio zonų (pvz. parkuose, prie piliakalnių ir pan.) įrengimas, kitų viešųjų erdvių įrengimas ir sutvarkymas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 70 000 Eur;

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 70 000 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.kaunorvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. balandžio 11 d. 0:00 val. iki 2023 m. gegužės 19 d. 24:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu projektai.krvvg@gmail.com