KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Apie mus

Asociacija Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) – tai Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Kauno rajono savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra.

Kauno rajono VVG įkurta 2004 m. birželio 18 d. Jos įkūrimą inicijavo Zapyškio, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Samylų, Raudondvario bendruomenių centrų atstovai. VVG narių atstovų dalyvavimas paremtas savanoriška veikla. VVG valdymo struktūrą sudaro vienuolikos narių valdyba bei VVG pirmininkas. VVG tikslams pasiekti suformuota administracija.

VVG vizija - stiprus bendradarbiavimo ir partnerystės tinklas, skatinantis pilietinę savimonę ir sudarantis sąlygas nuolatiniam gyvenimo kokybės gerinimui.

VVG misija - plėtojant partnerystę, stiprinant bendruomenių veiklą ir remiant vietos iniciatyvas bei inovacijas, gerinti teritorijos gyvenamąją aplinką, skatinti verslumą ir ekonominę krašto plėtrą.

VVG veiklos tikslai:

 • pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti vietos iniciatyvas ir permainas kaimo vietovėse, stiprinti vietos partnerystę, įtraukti į šį procesą bendruomenių, kitų socialinių, ekonominių partnerių bei asociacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus;
 • gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse parengiant ir įgyvendinant kaimo vietovių plėtros strategiją bei kitas Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvas;
 • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas;
 • telkti nevyriausybinių, vietos valdžios, verslo ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamų sprendimų regiono kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • skatinti ir remti kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos, kitose srityse;
 • organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių, verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei įstaigomis;
 • siekti kitų, Asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių, tikslų .

VVG vertybės:

 • Naujovių ir atvirumo permainoms principas – ieškome naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokomės iš gerosios patirties pavyzdžių;
 • Pareigingumas – kiekvienas laiku turi atlikti paskirtas užduotis. Prisiimti konkrečias užduotis, jausti atsakomybę už organizaciją, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, ieškoti lūkesčius atitinkančio sprendimo;
 • Geranoriškumas – atvirai dalytis turima patirtimi, žiniomis, entuziastingai dirbti, būti tolerantiškiems ir rodyti gerą valią;
 • Darbštumas – pasiskirstyti darbus pagal sugebėjimus bei rodyti iniciatyvą;
 • Skaidrumas organizacijoje ir veikloje – plačiai viešinti veiklą, laikytis teisės aktų reikalavimų;
 • Objektyvumas – nešališkas, teisingas vertinimas, remiantis faktais, išklausius visus požiūrius, nesusidarant išankstinės nuomonės, išklausant kitų nuomonės;
 • Nuoseklumas – veikiame nesiblaškydami, logiškai, nuosekliai;
 • Atsakomybė už priimtus sprendimus – nebijojimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus bei tų veiksmų sukeltus padarinius;
 • Partnerystė – savo veiklą grindžiame nevyriausybinio, verslo ir valdžios sektorių lygiaverčiu bendradarbiavimu, siekdami Kauno rajono gyventojų gerovės;
 • Lygiateisiškumas – priimdami sprendimus atsižvelgiame į tai, kad visi asmenys lygūs, ir negali būti varžomos jų teisės ar teikiamos jiems privilegijos dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių;
 • Efektyvumas – priimdami ir įgyvendindami sprendimus, skirtus išteklius naudojame ekonomiškai, rezultatų siekiame kuo mažesnėmis sąnaudomis;
 • Proporcingumas – priimamų sprendimų mastas ir jų įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus sprendimo tikslus.

Aktyvindama kaimo bendruomenes, skatindama vietos gyventojų verslumą, VVG siekia sukurti ir išsaugoti Kauno rajono kaimo vietovių gyvenimiškosios aplinkos patrauklumą bei darną. Veikloje prioritetą teikiame efektyviam ES paramos panaudojimui, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių tolygią plėtrą. Didelį dėmesį skiriame besimokančios bendruomenės kūrimui. Šiam tikslui užmezgame teritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kurio pridėtinė vertė yra vienas pagrindinių besimokančios bendruomenės veiksnių. VVG yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos VVG tinklo, Lietuvos kaimo tinklo narė.