KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Skelbiamas Kvietimas Nr. 1

Kauno r. VVG valdybos posėdyje 2017 m. birželio 22 d. buvo patvirtinta Kvietimo Nr. 1 teikti paraiškas finansavimo aprašai. Kauno rajono vietos veiklos grupė nuo 2017 m. liepos 4 d. 08:00 val. iki 2017 m. rugpjūčio 30 d. 17:00 val. kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis. Tai priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „ Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus “ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

Pagal veiklos sritį „ Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ Tinkami vietos projektų vykdytojai yra Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos, veikiančios VVG teritorijoje, VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios NVO (asociacijos, viešosios įstaigos). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 92 000 Eur. Pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ tinkami vietos projektų vykdytojai yra VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios NVO (asociacijos, viešosios įstaigos). Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 15 000 Eur

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 458 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.kaunorvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Vietos projektų paraiškos priimamos Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Išsami informacija ir finansavimo sąlygų aprašai pateikta mūsų svetainės skiltyje 2016-2022 metų strategija - 1 Kvietimas „Teikiantiems paraiškas“.