LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Tobulėk ir veik kartu (2009 - 2015 m.)

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2009 – 2015 m. įgyvendino projektą „Tobulėk ir veik kartu“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“.

BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

2010 m. kovo 10 d. pasirašyta paramos sutartis

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2009 m. rugpjūčio 26 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. birželio 19 d.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 70 mėnesių.

Paskirta paramos suma – 162 187,21 Eur (560 000 Lt).

Paramos suma vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų mokymo ir konsultavimo išlaidoms (3 veiklos sritis) – 32 915,89 Eur (113 652,00 Lt).

Paramos suma potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumo skatinimo išlaidoms (4 veiklos sritis) – 126 013,09 Eur (435 098 Lt).

„Tobulėk ir veik kartu“ - gebėjimų ugdymo projektas, todėl projekto tikslai buvo išskirtinai susiję su įgūdžių įgijimu ir pritaikymu. Pirmiausia projektu buvo siekiama sudaryti sąlygas Kauno rajono vietos veiklos grupės nariams tinkamai pasiruošti strategijos vykdymui ir rajono bendruomenių konsultavimui. Kitas, ko gero, svarbiausias projekto tikslas buvo - išugdyti Kauno rajono kaimo bendruomenių, jų lyderių, kitų nevyriausybinių organizacijų gebėjimus, siekiant užtikrinti efektyvią kaimo plėtrą bei gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę.

Projekto „Tobulėk ir veik kartu“ rezultatas - sėkmingai įgyvendinta Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija, parengti bei įgyvendinti vietos projektai. Taip pat prie projekto „Tobulėk ir veik kartu“ rezultatų galima priskirti ir tai, jog Kauno rajone bendruomeninių organizacijų skaičius išaugo 7 kartus (nuo 9 iki 63). Aktyviausi Kauno rajono žmonės, susijungę į nevyriausybines organizacijas, įgijo kompetencijas ir turėjo galimybes realizuoti kaimo plėtros projektus. Projekto „Tobulėk ir veik kartu“ veiklos subūrė tinklą brandžių, aktyvių kaimo bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, kurios sugeba identifikuoti savo teritorijos aktualiausias problemas ir moka jas spręsti. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį susiformavo lyderiai - aktyviausi bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų nariai, kurie įgijo įvairias kompetencijas, tarp kurių - projektinės veiklos, vadovaujančio darbo, bendradarbiavimo. Didžiausia projekto „Tobulėk ir veik kartu“ nauda Kauno rajono bendruomenei – įgyta įvairiapusė patirtis bei susiformavusi partnerytė.

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas: Sudaryti sąlygas Kauno rajono vietos veiklos grupės nariams tinkamai pasiruošti strategijos vykdymui ir rajono bendruomenių konsultavimui (pagal trečiąją veiklos sritį – “Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti”)

Uždaviniai:

1. Sudaryti mokymų planą.

2. Organizuoti mokymus VVG nariams.

3. Organizuoti bendrus mokymus su 2 Lietuvos VVG, kurios sėkmingai įvykdė bandomąsias strategijas.

4. Organizuoti mokymo rezultatų tarpinį apibendrinimą ir papildomo mokymų poreikio išsiaiškinimą.

5. Organizuoti projekto viešinimo kampaniją.

2. Tikslas: Išugdyti Kauno rajono kaimo bendruomenių, jų lyderių, kitų nevyriausybinių organizacijų gebėjimus ir užtikrinti efektyvią kaimo plėtrą bei gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. (pagal ketvirtąją veiklos sritį – „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“).

Uždaviniai:

1. Organizuoti informacinius renginius rajono bendruomenių aktyvinimui skatinti.

2. Aplankyti 5 Lietuvos VVG sėkmingai vykdančias strategijas ir sudaryti sąlygas potencialiems projektų vykdytojams pasisemti gerosios patirties.

3. Organizuoti tikslų ir diferencijuotą poreikių išaiškinimą, aplankant kiekvienos Kauno r. seniūnijos potencialius projektų teikėjus.

4. Sudaryti mokymų planą.

5. Organizuoti mokymus potencialiems vietos projektų rengėjams ir vykdytojams, pritaikant praktinį konsultavimą.

6. Organizuoti potencialiems vietos projektų rengėjams ir vykdytojams 5 dalykines keliones į užsienį, siekiant įgyti užsienio valstybių gerosios patirties.

7. Organizuoti mokymo rezultatų tarpinį apibendrinimą ir papildomo mokymų poreikio išsiaiškinimą tarp vietos projektų vykdytojų.

8. Organizuoti projekto apibendrinimo konferenciją.

5 dviejų dienų (16 val.) mokymo – konsultavimo renginiai; VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ ĮGYVENDINANČIŲ ASMENŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS (3 VEIKLOS SRITIS)

1 dviejų dienų (14 val.) mokymo – konsultavimo renginys;

22 vienos dienos (8 val.) mokymo – konsultavimo renginiai;

80 mokymo – konsultavimo renginių po 2,5 val.;

200 mokymo – konsultavimo renginių po 2 val.;

2000 Lt - dalyvavimo kito juridinio asmens, išskyrus VVG, organizuojamuose mokymuose, tiesiogiai susijusiuose su projektų administravimu ir (arba) įgyvendinimu, jei mokymo kursų organizatorius gali suteikti kvalifikacijos pažymėjimą, išlaidos.

Pagal trečią veiklos sritį gebėjimų ugdymo priemonėse dalyvavo 58 asmenys.


MOKYMŲ TEMOS (3 VEIKLOS SRITIS)

1. Viešojo kalbėjimo, LEADER metodo įgyvendinimo tematika, įgūdžių tobulinimas (lektorius I. Vasiliauskas);

2. Vietos projektų paraiškų vertintojų ir konsultantų mokymai (lektorė A. Babravičienė);

3. Anglų kalbos mokymai (lektorės R. Straigytė, D. Vaškelienė, J. Morkūnienė, K. Ilekienė);

4. VVG buhalterių mokymai dirbti apskaitos programa (lektorius G. Jonauskas);

5. Vietos projektų vertintojų mokymai ( lektoriai V. P. Mickus, J. Čiuknaitė);

6. Asmeninio darbo našumo gerinimas, įgyvendinant vietos plėtros strategiją (lektorius T. Lagūnavičius);

7. VVG komandinio darbo įgūdžių lavinimas (lektorius R. Diržys);

8. Lyderiavimo bendruomenėje samprata. Kaip savo bendruomenėje tapti naujų idėjų skleidėju. Lyderystės pradžiamokslis (lektorės D. Skibiniauskienė, J. Užkurėlienė);

9. Vietos produkto ir kultūrinio turizmo maršrutų kūrimo principai ir metodika (lektoriai V. Atkočiūnienė, A. Aleksandravičius);

10. Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas (lektoriai L. Bielinis, R. Petlickaitė);

11. VVG veiklos planavimo ir laiko valdymo įgūdžių gerinimas. Efektyvus susirinkimų vedimas (lektorius E. Čiūtas);

12. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Viešieji ryšiai (lektoriai R. Čiūtas, K. Ligeika);

13. Strateginio planavimo mokymai. Strateginio planavimo samprata ir etapai (lektorius I. Dzemyda);

14. Strateginio planavimo mokymai. Strateginis planavimas ilgalaikiu ir trumpalaikiu laikotarpiu, principai, metodika (lektorius I. Dzemyda);

15. Strateginio planavimo mokymai. Strategijos formavimo procesas – pagrindiniai žingsniai (lektorius I. Dzemyda);

16. Strateginė analizė – įgyvendinamos vietos plėtros strategijos analizė (I. Dzemyda);

17. Strateginių sprendimų formavimas (lektorė G. Dzemydaitė);

18. SSGG analizė (lektorius D. Lapinskas);

19. Strateginių sprendimų įgyvendinimo veiksmų planas (lektorius D. Lapinskas);

20. Strateginių sprendimų įgyvendinimo finansinis planas (lektorius D. Lapinskas);

21. Strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūra (lektorius D. Lapinskas).


POTENCIALIŲ VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ, ESANČIŲ VVG TERITORIJOJE, AKTYVUMO SKATINIMAS (4 VEIKLOS SRITIS)

6 dviejų dienų (16 val.) mokymo – konsultavimo renginiai;

71 vienos dienos (8 val.) mokymo - konsultavimo renginiai;

31 pusės dienos (4 val.) mokymo – konsultavimo renginys;

53 informaciniai renginiai (4 val.).

MOKYMŲ TEMOS (4 VEIKLOS SRITIS)

1. Mokymai Neveronių seniūnijos bendruomenės aktyvumui skatinti, įgyvendinant besimokančios bendruomenės modelį (lektorė A. Babravičienė);

2. Mokymai Užliedžių seniūnijos bendruomenės aktyvumui skatinti, įgyvendinant besimokančios bendruomenės modelį (lektorė A. Babravičienė);

3. Kaimo atnaujinimo projektų techninės projekto dalies rengimas. Reikalavimai statinių, viešųjų erdvių tvarkymo projektams (lektorė A. Goberytė);

4. Vietos projektų veiklos aprašo rengimas ir paraiškos pildymas ( lektoriai V. P. Mickus, J. Čiuknaitė);

5. Viešųjų pirkimų organizavimas (lektorė R. Snarskienė);

6. Vietos projektų įgyvendinimas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas ( lektoriai V. P. Mickus, J. Čiuknaitė);

7. Renginių LEADER metodo įgyvendinimo tematika organizavimo ypatumai nevyriausybinėje organizacijoje (lektorius T. Lagūnavičius);

8. Kaimo atnaujinimo projektų idėjos formulavimas. Vietos projektų paraiškų pildymas ir reikiamų dokumentų sąvadas (lektorė D. Skardžiuvienė);

9. Komandos formavimas ir komandinis darbas (lektorė D. Amankavičienė);

10. Vietovės tapatybės panaudojimas jos vystymuisi (lektorė E. Ribašauskienė);

11. Lyderiavimo bendruomenėje samprata. Kaip savo bendruomenėje tapti naujų idėjų skleidėju. Lyderystės pradžiamokslis (lektorės D. Skibiniauskienė, J. Užkurėlienė);

12. Iniciatyvumo ir kūrybiškumo skatinimas bendruomenėje (lektorės D. Skibiniauskienė, J. Užkurėlienė);

13. Poreikių analizė-potencialaus projekto vizijos suformavimas lektorės D. Skibiniauskienė, J. Užkurėlienė);

14. Savimotyvacijos paslaptys (lektorė D. Skibiniauskienė);

15. Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems (lektorius R. Maliukevičius);

16. Elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas (lektorius R. Maliukevičius);

17. Projekto vizijos stipriosios-silpnosios pusės (lektorė D. Skibiniauskienė);

18. Bendruomenėje sukurtos paslaugos diegimo plano rengimas (lektorė D. Skibiniauskienė);

19. Bendruomenėje sukurtos paslaugos rinkodaros planas ir kainodara (lektorė D. Skibiniauskienė);

20. Bendruomenėje sukurtos paslaugos pardavimų plano rengimas (lektorė D. Skibiniauskienė);

21. Projektų valdymas (lektorė D. Skibiniauskienė);

22. NVO vidaus dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita (lektorė D. Strazdienė);

23. Komandos formavimas ir komandinis darbas, komandos formavimo renginys (lektorės D. Skibiniauskienė, J. Užkurėlienė);

24. Projektų finansų valdymas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas (lektorė L. Martirosianienė);

25. Ne pelno organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas (lektorė A. Slavickienė);

26. Viešųjų pirkimų vykdymas (lektorius R. Maliukevičius);

27. Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas. Tinkamumo reikalavimai vietos projektui ir paraiškos rengimo pagrindai (lektorės D. Skibiniauskienė, J. Užkurėlienė);

28. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Viešieji ryšiai. (lektoriai R. Čiūtas, K. Ligeika);

29. Projektų įgyvendinimas. Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas (lektorė A. Slavickienė);

30. Viešųjų pirkimų valdymas organizacijose. 2014 metų naujovės (lektorius T. Vasiliauskas);

31. VVG veiklos stebėsena savianalizė ir vertinimas (lektorius R. Čiūtas);

32. Strateginio planavimo mokymai. Strateginė analizė – tikslinės teritorijos, tikslinių grupių poreikių tyrimas (lektorius D. Lapinskas);

33. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse programa (lektoriai A. Feiferytė, D. Keršienė, R. Motiejūnienė, I. V. Tatorienė, I. Ragaliauskaitė, H. Žalkauskas, A. Ziemelytė, Z. Grečnienė, V. Sidaravičius, J. Lapėnaitė);

34. Strateginių sprendimų formavimas (lektorius D. Lapinskas);

35. Strateginių sprendimų įgyvendinimo veiksmų planas (lektorius D. Lapinskas);

36. Strateginių sprendimų įgyvendinimo finansinis planas (lektorius D. Lapinskas;

37. Strateginių sprendimų įgyvendinimo priežiūra (lektorius D. Lapinskas).

38. Ne pelno organizacijų veiklos teisinis reglamentavimas ir jo ypatumai (lektorius L. Perveneckas);

39. Projektų dokumentų saugojimo ir archyvavimo tvarka (lektorė S. Vengraitytė);

40. Profesinės etikos ir protokolo reikalavimai (lektorė R. Tatariūnienė);

41. Bendruomeninis verslas: nuo idėjos iki jos įgyvendinimo (lektorė L. Mogenienė);

42. Jaunimas bendruomeninėje veikloje (lektorė L. Mogenienė);

43. Kauno rajono turistiniai ištekliai ir jų išnaudojimas bendruomeninėje veikloje (lektorius A. Urbis).


ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ BUVO ORGANIZUOTOS TRYS TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS

„2007 – 2013 m. Vietos plėtros strategijos pusiaukelės pamokos“, 2011 m. lapkričio 18 – 19 d. Antalkiai, Kauno rajonas;

„LEADER programos tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos“, 2014 m. balandžio 24 – 25 d., Kaunas;

„Dešimt metų kartu“, 2015 m. vasario 6 d., Vareikoniai, Kauno rajonas.


ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ ĮVYKO DEŠIMT DALYKINIŲ IŠVYKŲ SUSITIKIMAMS SU VIETOS VEIKLOS GRUPĖMIS

2009 m. spalio 8 – 10 d. Latvija, Valmiera, susitikimas su vietos veiklos grupe „No Salcas līdz Rūjai“;

2009 m. gruodžio 11 – 12 d. Ukmergės ir Biržų rajonai, susitikimai su Ukmergės krašto ir Biržų rajono vietos veiklos grupėmis;

2010 m. balandžo 10 – 18 d. Prancūzija, susitikimai su Pays de Verdun, Pays de Saint – Malo, Pays des Châteaux vietos veiklos grupėmis;

2010 m. birželio 11 – 13 d. Klaipėdos rajonas, Karklė, susitikimas su Lietuvos vietos veiklos grupių atstovais;

2011 birželio 10 – 12 d. Klaipėdos rajonas, Giruliai, susitikimas su Lietuvos vietos veiklos grupių atstovais;

2011 birželio 24 d. – liepos 4 d. Anglija ir Škotija, susitikimai su Belgijos vietos veiklos grupe „Gal Botte du Hainaut“, Anglijos Oksfordo „Southern Oxfordshire LEADER Local Action Group“, Škotijos „Scottish Borders“ ir „Outer Hebrides“ vietos veiklos grupėmis

2013 m. lapkričio 18-19 d. – Birštonas, susitikimas su Lietuvos vietos veiklos grupių atstovais;

2014 m. sausio 15 - 19 d. – Lenkija, Vokietija, susitikimas su Lenkijos vietos veiklos grupe „Lider Pojezierza“;

2014 m. liepos 12 d. Raseinių rajonas, Ariogala, susitikimas su Lietuvos vietos veiklos grupių atstovais;

2015 m. balandžio 22 – 26 d. – Italija (Sicilija), susitikimas su vietos veiklos grupėmis Terre Normanne ir Terre dell‘Etna e dell‘Alcantara.