LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Kauno rajono vietos plėtros 2007 – 2013 m. strategija

Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos įgyvendinimas prasidėjo 2009 m. kovo 20 d. pasirašant paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra.

Strategijos įgyvendinimui skirta 4 040 199 Eur paramos suma (iš jų 3 405 145 Eur vietos projektams).

Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos prioritetai ir priemonės:

I prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą:

1 priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra, skirta bendra paramos suma – 2 550 927 Eur;

2 priemonė. Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas, skirta bendra paramos suma – 464 663 Eur;

II prioritetas. Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius:

1 priemonė. Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas, skirta bendra paramos suma – 233 808 Eur;

2 priemonė. „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, skirta bendra paramos suma – 155 748 Eur.

Įgyvendinant Strategiją buvo paskelbti septyni kvietimai teikti paraiškas.

Per visus kvietimus iš viso buvo gauta 119 paraiškų, įgyvendinti 95 vietos projektai.


Per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį:

Priemonėje „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ buvo įgyvendinti 42 vietos projektai.

Priemonėje „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ buvo įgyvendinti 39 vietos projektai.

Priemonėje „Kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“ buvo įgyvendinti 8 vietos projektai.

Priemonėje „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ buvo įgyvendinti 6 vietos projektai.

Su įgyvendintais projektais galite susipažinti čia.