KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Visuotinio susirinkimo metu išrinkta nauja Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba

2017 rugsėjo 11 dieną Žalgirio arenos konferencijų salėje vyko visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimą vedė Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Susirinkimo darbotvarkė buvo trumpa ir aiški – išrinkti naują valdybą bei revizorių, aptarti svarbius einamuosius klausimus. Susirinkimo pradžioje pirmininkė įteikė padėkas kadenciją baigusiems valdybos nariams „Už atsakingai eitas valdybos nario pareigas 2015-09-09 – 2017-09-10 kadencijoje ir indėlį į Kauno rajono kaimo plėtrą“. Padėkos buvo įteiktos valdybos pirmininkei Jolantai Marijai Malinauskaitei ir dalyvavusiems nariams: Šarūnui Šukevičiui, Tadui Venskūnui, Rūtai Remeikei, ir Rūtai Dzikienei. Po padėkų buvo renkama naujoji Kauno r. VVG valdyba. Į naują valdybą buvo išrinkti šie valdžios atstovai: Paulius Visockas, Laimutė Rutkauskienė ir Šarūnas Šukevičius. Pilietinės visuomenės atstovai: Darius Joneikis, Tadas Venskūnas, Irmantas Zalensas, Aušra Starkutė-Šyvokienė ir Arūnas Kmieliauskas. Vietos verslo atstovai: Gitana Mikutytė-Palekienė, Irena Kubiliūtė-Vedeikienė ir Rūta Dzikienė. Kandidatai buvo patvirtinti atviru balsavimu pritariant kandidatūroms. Susilaikiusių ir prieštaraujančių nebuvo. Antrasis susirinkimo klausimas – išrinkti revizorių. Buvo pasiūlyta Jolantos Sidabrienės kandidatūra. Kandidatei sutikus būti revizore, susirinkimo nariai vienbalsiai pritarė kandidatūrai. Trečias klausimas – narių delegavimas į Kaimo parlamentą, kuris vyks rugsėjo 22 – 23 dienomis Ukmergės rajone Taujėnų dvare.Vienbalsiai nutarta, kad į Kaimo parlamentą Taujėnų dvare vyks: Kristina Švedaitė-Damašė, Dovilė Bartašiūnaitė, Vaclovas Žvirblis, Darius Joneikis ir Irena Kubiliūtė-Vedeikienė. Pasibaigus visuotiniam susirinkimui visi buvo pakviesti bendrai diskusijai tema – „Bendruomeninio renginio idėja 2018 m.“