KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Sulaukėme dar šešių naujų paraiškų

Liepos 2 dieną baigėsi terminas teikti vietos projektų paraiškas kvietimuose Nr. 8, 9, 10. Viso sulaukėme šešių paraiškų. Aktyviausi pareiškėjai buvo kvietime Nr. 8, kur finansuojami projektai pagal vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“. Čia buvo pateiktos keturios paraiškos, kuriose Kauno rajono savivaldybės administracija ir rajono mokyklos planuoja atnaujinti keturių gimnazijų stadionus ir sukurti infrastruktūrą jaunimo užimtumui didinti. Kvietime Nr. 9 finansuojami projektai pagal VPS priemonės„ Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“. Šiame kvietime pateikti du projektai, kurių pagrindinė idėja - padidinti energijos naudojimo efektyvumą vienoje mokykloje ir viename vaikų darželyje. Kvietime Nr. 10 paraiškų negauta. Šiame kvietime buvo planuojama finansuoti projektus susijusius su VPS priemone „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“. Prasidėjo gautų paraiškų vertinimas.