KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Strategijos vietos projektai

I prioritetas: Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas

Priemonė: Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui:

Veiklos sritys:

Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1;

Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-5.2;

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-5.3.

Priemonė: Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus:

Veiklos sritys:

Jaunimo užimtumo skatinimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1;

Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas, kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2.

Priemonė: Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.

II prioritetas: Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra

Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra:

Veiklos sritys:

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.1;

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-8.2;

Priemonė: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9.