KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Planuojamų kvietimų grafikas 2021 m.

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupė 2021 metais numato skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones ir veiklos sritis:


Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, priemonė skirta smulkiems žemės ūkio produkcijos gamintojams, patiems siekiantiems perdirbti savo pagamintą produkciją ir asocijuotoms organizacijoms (kaimo bendruomenė, žemės ūkio kooperatyvas), kurios perdirbtų savo narių ūkiuose pagamintą produkciją. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ar mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.), Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis ūkininkas, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.


Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas, numatoma skatinti viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis kaime, atnaujinimą. Vietos projektais turi būti siekiama didinti socialinę ir ekonominę kaimo žmonių gerovę, gerinti gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo gyventojų iniciatyvumą. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga) ir Kauno r. VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos.


Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje, galimi įvairūs tematiniai projektai, bendrų renginių susijusių su saugumu, kultūra, sveika gyvensena ir sportu (kūrybinių stovyklų, plenerų, tradicinių švenčių, mugių ir kitų viešųjų renginių) organizavimas. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).


Jaunimo užimtumo skatinimas, numatoma remti projektus, kurių pagrindinės veiklos renginiai skirti jaunimui, įvairios stovyklos, grupiniai sportiniai, meniniai užsiėmimai, fizinio aktyvumo gerinimas, sveikos gyvensenos skatinimas. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).