KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Tinklaveika veikia

2017 m. rugsejo 13-14 d. Kauno rajono vietos veiklos grupes pirmininke Kristina Švedaite-Damaše dalyvavo tarptautineje VVG bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“. Konferencija organizavo LR Žemes ukio ministerija, Lietuvos kaimo tinklas.

Vienas pagrindiniu renginio tikslu buvo paskatinti VVG bendradarbiavima ir ikvepti jas naujiems tarptautiniams projektams. Renginyje dalyvavo trylikos šaliu atstovai. Sveikinimo žodi konferencijos dalyviams tare LR žemes ukio ministras Bronius Markauskas. ,,Kaimo bendruomenes lyderio – vietos veiklos grupes – darbas sudetingas, taciau, nepaisant visko, mes visi judame i prieki, o ši konferencija leis dar labiau ta judesi paspartinti. Turime neeiline proga pabendrauti su užsienio kolegomis, nes musu visu tikslas vienas – geros idejos ir kaimo gyvybingumas“, – renginio metu sake žemes ukio ministras Bronius Markauskas.

Ivairiu šaliu VVG atstovai pristate savo šalyse keliamus reikalavimus ir salygas tarptautinio bendradarbiavimo projektams bei pasidalino geraja veiklos patirtimi kaip kitu šaliu VVG sekasi igyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Patirtimi pasidalije Estijos, turincios pati didžiausia skaiciu patvirtintu vietos projektu, atstovai neabejoja, kad „trys galvos sekmingiau generuoja idejas, kaip geriau panaudoti regiono išteklius, negu viena“. Nors estai paprastai bendradarbiauja su Suomija, bet jau turi bendra projekta ir su Lietuva.

Musu kaimynu latviu VVG sekmingai naudojasi ir kaimo pletrai, ir žuvininkystei skirtomis lešomis. „Lenkijoje tarptautinis bendradarbiavimas yra integruotas i vietos pletros strategijas. Mums rupi inovatyvumas, darbo vietu kurimas ir kitos sritys. Bendradarbiaujantiems su užsienio partneriais skiriame net aštuonis prioritetinius balus“, – pabreže šios šalies atstovai. Portugalijoje VVG projektus, kaip ir Lietuvoje, atrenka vadovaujancioji institucija. Šioje šalyje bendradarbiauti gali ir miesto bendruomenes, ir partneriai iš treciuju šaliu.

Beveik visu minetuju šaliu tarptautiniu VVG bendradarbiavimo projektu igyvendinimo laikotarpis – treji metai. Visi konferencijoje pasisake pranešejai pateike datas, kada ju šalyje vyks artimiausi paraišku rinkimai.

Pirmoje plenarines sesijos dalyje pranešimus skaite Europos kaimo pletros tinklo kontaktu biuro atstovas Peter Toth, Europos Komisijos regionines ir miestu politikos direktorato atstovas Odd Godal, Lietuvos savivaldybiu asociacijos patareja Europos sajungos reikalais Modesta Kairyte. Antroje sesijos dalyje Estijos, Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos ir Lietuvos atstovai pristate kiekvienoje šalyje tarptautinio bendradarbiavimo projektams keliamus reikalavimus, tinkamumo salygas. Žemes ukio ministerijos Kaimo pletros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialiste Jolanta Vaiciuniene pristate, kad Lietuvos VVG bendradarbiavimas remiamas pagal Lietuvos kaimo pletros 2014–2020 metu programos priemones ,,LEADER“ veiklos sriti ,,VVG bendradarbiavimo projektu rengimas ir igyvendinimas“. Pranešeja kalbejo apie atrankos kriterijus, kurie taikomi Lietuvos VVG bendradarbiavimo projektams, aiškino, kad atrankos balai VVG skiriami atsižvelgiant i projekte dalyvaujanciu partneriu skaiciu ir ju ivairove, i projektu tikslu siekius, projektu tikslines grupes.

Trecioje konferencijos dalyje buvo surengtos kurybines dirbtuves, kuriose dalyvaujancios VVG dalinosi patirtimi, diskutavo. Ypatingas demesys buvo skirtas kontaktams užmegzti ir partneriu paieškai – tam buvo skirta speciali susitikimu erdve ir kontaktu lenta. Daugiau informacijos:

mini filmukas apie konferenciją