KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pokyčiai po visuotinio narių susirinkimo

Kauno r. VVG 2017 m. vasario 7 d. kvietė visus narius į visuotinį ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. Susirinkime dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, administracijos direktorius pavaduotojas Šarūnas Šukevičius, bendruomenių bei verslo atstovai.

Posėdžiui pirmininkavo Vytautas Zubas. Pagal darbotvarkę buvo patvirtinta veiklos, finansinė bei revizoriaus ataskaitos. Visuotinis narių susirinkimas pritarė Kauno r. vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau –VPS) pakeitimams susijusiems su atrankos kriterijų keitimu. Buvo išrinkta VPS stebėsenos grupė, kuri turės patariamąjį balsą dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos. Jos nariais tapo Darius Joneikis, Arūnas Kmieliauskas, Artūras Pupalė, Laima Pilipavičienė, Jolanta Sidabrienė ir Jurgis Žabaliūnas. Šios VPS įgyvendinimo stebėsenos grupės vienas iš tikslų yra užtikrinti patikimą ir objektyvią VVG atstovaujamos teritorijos plėtrą ir racionalų ES ir nacionalinės paramos lėšų paskirstymą ir savalaikį jų įsisavinimą.

Bene svarbiausiu susirinkimo klausimu tapo naujojo Kauno r. VVG pirmininko rinkimai. Vytautas Zubas baigdamas pristatyti veiklos ataskaitą informavo, kad daugiau nebekandidatuos į pirmininkus. Jam už ilgametį darbą rajono bendruomenei dėkojo organizacijos nariai, padėką įteikė meras Valerijus Makūnas.

Vyko naujojo pirmininko rinkimai. Buvo pasiūlyta Kristinos Švedaitės-Damašės kandidatūra, daugiau siūlymo nebuvo, todėl vienbalsiai naująja Kauno r. VVG pirmininke buvo išrinkta Kristina Švedaitė-Damašė.

Naujoji pirmininkė prisistatydama trumpai priminė savo bendruomeninio darbo patirtį, Paminėdama, kad yra buvusi bendruomenės pirmininke savo gimtajame kaime. Ji pabrėžė, kad ši patirtis leis suprasti bendruomenių džiaugsmus ir problemas bei padės glaudžiau bendradarbiauti. Išrinktoji pirmininkė dėkojo nariams už pasitikėjimą ir kvietė kartu dirbti kaip vienai stipriai organizacijos komandai. Taip pat susirinkime buvo aptarta bendrieji klausimais susiję su bendruomenių dalyvavimu Kauno mugėje bei nario mokesčio mokėjimu.