KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujos valdybos rinkimai

Rugsėjo 5 dieną Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) nariai rinkosi į Rokų laisvalaikio salę - čia vyko visuotinis narių susirinkimas. Pirmieji darbotvarkės klausimai buvo informacinio pobūdžio, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, papasakojo apie rugsėjo 12 dieną prasidedantį Kvietimą Nr. 11 teikti verslo vietos projektų paraiškas. Po šių klausimų buvo aptariami Vietos plėtros strategijos keitimai, kurie galėtų suaktyvinti pareiškėjus socialinio verslo ir žemės ūkio produktų perdirbimo srityse, pagerinti tokio pobūdžio projektų įgyvendinimo sąlygos. VVG nariai vienbalsiai pritarė strategijos keitimams. Pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė, kad vietos veiklos grupės valdybos ir revizoriaus kadencija yra dveji metai ir ši kadencija baigėsi. Kandidatais į naująją valdybą buvo pasiūlytas dvidešimt vienas asmuo, trys asmenys kandidatuoti atsisakė, aštuoniolika dalyvavo rinkimuose į vienuolikos vietų VVG valdybą. Valdybos nariais buvo išrinkti: A. Pupalė, L. Rutkauskienė, Š. Šukevičius (vietos valdžios sektorius), R. Dzikienė, J. Petrauskienė, M. Sadauskaitė-Pocė (verslo sektorius), D. Joneikis, S. Jonkus, V. Juozapavičius, A. Starkutė-Šyvokienė, I. Zalensas (pilietinės visuomenės sektorius). VVG revizore buvo išrinkta J. Sidabrienė, į vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos grupę išrinktas P. Visockas.

Linkime visiems sėkmingo darbo Kauno rajono kaimo plėtros procese! Visiems nariams dėkojame už aktyvumą, bendradarbiavimą ir nenuilstamą entuziazmą bendriems tikslams!