KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko informacinis renginys

Kovo 23 dieną įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės organizuotas informacinis renginys MS Teams aplinkoje. Jame buvo pristatyti šiuo metu NVO sektoriui orientuoti kvietimai teikti paraiškas vietos projektų įgyvendinimui. Kvietimus pristatė projekto administratorė Rasa Naudžienė. Buvo pristatyti du kvietimai:

Kvietimas Nr. 19 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“, skirtas skatinti vietos iniciatyvas, bendruomeniškumą, partnerystę ir turimų išteklių efektyvų naudojimą vietos bendruomenėse. Bus siekiama gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimo vykdant bendruomeniškas, inovatyvias, įtraukiančias skirtingų kaimų tikslinių grupių atstovus, veiklas.

Kvietimas Nr. 20 „Jaunimo užimtumo skatinimas“, skirtas skatinti jaunimo kūrybiškumą, pilietiškumą, didinti užimtumą, aktyvinti įsitraukimą į viešąjį gyvenimą bei stiprinti ryšius su vietos bendruomene. Šios veiklos srities projektais bus sprendžiama jaunimo užimtumo problema ir aktyvus veikimas savo kaime.

Paraiškos pagal visus kvietimus renkamos iki balandžio 15 dienos. Susidomėjusios kviečiame individualioms konsultacijoms iš anksto suderinus laiką.

Su kvietimų dokumentais galima susipažinti čia Kvietimas Nr. 19, Kvietimas Nr. 20.

Seminaro medžiagą rasite paspaudę nuorodą pranešimas