KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 14

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS)

priemonę "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" Nr. LEADER-19.9-SAVA-7.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimo tekstas;

Finansavimo sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

3 priedas Bendradarbiavimo sutarties forma;

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Kviečiame susipažinti su mokomąja medžiaga Kvietimas Nr. 14 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“

Informacija apie 14 kvietimo užregistruotas paraiškas

Projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis.