KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 13

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS)

priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ kodas LEADER 19.2-SAVA-8.2.

Kvietimas teikti paraiškas galiojo nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimo tekstas;

Finansavimo sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas EVRK klasifikatoriaus remiamos ir neremiamos veiklos;

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 –2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones gairės

4 priedo Socialinio verslo skaičiuoklė pareiškėjams PILDYMUI (EXCEL formatu)

Kviečiame susipažinti su mokomąją medžiaga Youtube platformoje ir pranešimu Socialinio verslo kūrimas ir plėtra.

Informacija apie 13 kvietimo užregistruotas paraiškas.

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis.


Svarbi informacija įgyvendinantiems projektus:

Perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus vykdo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97. Pareiškėjai, nesantys perkančiosiomis organizacijomis, pirkimus vykdo, vadovaudamiesi LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymo Nr. 3D-924 aktualia redakcija.

Projekto viešinimas atliekamas, vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.

Projektų ir paramos sutarties pakeitimai galimi, remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros praktika.

Mokėjimo prašymo paramai gauti forma.

Mokėjimo prašymo formos pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė.