KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

15 kvietimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“

veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

Kvietimas teikti paraiškas galiojo nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimo tekstas;

Finansavimo sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Kviečiame susipažinti su mokomąja medžiaga Kvietimas Nr. 15 „Jaunimo užimtumo skatinimas“


Informacija apie 15 kvietimo užregistruotas paraiškas

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis.


Svarbi informacija įgyvendinantiems projektus:

Perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus vykdo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97. Pareiškėjai, nesantys perkančiosiomis organizacijomis, pirkimus vykdo, vadovaudamiesi LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymo Nr. 3D-924 aktualia redakcija.

Projekto viešinimas atliekamas, vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.

Projektų ir paramos sutarties pakeitimai galimi, remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros praktika.

Mokėjimo prašymo paramai gauti forma.

Mokėjimo prašymo formos pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė.